1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Nedbemanning

Hva er nedbemanning?

Der en eller flere ansatte i en virksomhet får avsluttet sitt ansettelsesforhold, og årsaken til dette er at virksomheten har behov for å redusere antall ansatte, snakker man om en nedbemanning. Dette omtales gjerne også som rasjonalisering, omstilling m.v.

Fellesnevneren er at årsaken til avslutningen av ansettelseskontraktene, finnes hos bedriften. Dette kan være økonomiske grunner, ønske om markedstilpasning, omorganisering og andre tilsvarende årsaker knyttet til driften av virksomheten.  Denne kategorien skiller seg fra den andre hovedkategorien for oppsigelser – oppsigelser som er forårsaket av arbeidstakers opptreden.

Nedbemanningsprosesser er i langt sterkere grad preget av objektive vurderinger enn oppsigelser som skyldes arbeidstakers forhold. Sistnevnte kategori er ofte preget av subjektive vurderinger knyttet til arbeidstakers handlemåte og person. Gjennomføringen av disse to ulike oppsigelsestypene er også veldig forskjellig. 

Omorganisering

Ved omorganisering endres organisasjonsstrukturen i virksomheten. Omorganisering innebærer ofte behov for omplassering av ansatte, endring av ansettelseskontrakter, og det kan være behov for å avslutte ansettelseskontrakter. Omorganisering der ansettelseskontrakter skal endres vesentlig eller avsluttes, følger i all hovedsak reglene for nedbemanning.

Permittering er ikke nedbemanning

Der bedriften har et midlertidig behov for reduksjon i arbeidsstokken typisk som følge av markedssvingninger, vil permitteringer være aktuelt. En permittering betyr at ansettelseskontraktene settes til side for en kortere periode, slik at disse aktiveres igjen ved utløp av denne perioden.  

Nedbemanning er noe annet enn avskjed

Nedbemanning gjennomføres ikke ved avskjed. Avskjed er en form for avslutning av ansettelsesforhold, som brukes der det på grunn av arbeidstakers opptreden er påkrevet med en umiddelbar avslutning av ansettelsesforholdet. Dette er en markant forskjell fra oppsigelser, der det som hovedregel er viss oppsigelsestid etter at oppsigelsen er gitt den ansatte.