1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Oppsigelse

Retten til å fortsette i stilling etter oppsigelse

En ansatt som har mottatt oppsigelse og som reiser søksmål om oppsigelsen, har rett til å fortsette i stillingen sin.

Denne retten gjelder så lenge forhandlingene pågår eller til saken er avgjort av domstolene. Dette betyr at den ansatte har rett til lønn og til å utføre arbeidsoppgavene sine på helt ordinær måte.

Retten til å fortsette i jobben gjelder bare ansatte som er ansatt i fast stilling. Det betyr at ansatte som er midlertidig ansatt, for eksempel som vikar, ikke har denne retten. Det samme gjelder ansatte som blir sagt opp under prøvetiden, eller som blir gitt avskjed i stedet for oppsigelse.

For å kunne fortsette i stillingen under forhandlinger, må den ansatte skriftlig ha varslet arbeidsgiver om at det kreves forhandlinger innen fristen på 2 uker etter oppsigelsen. Og den ansatte må ha reist søksmål innen fristen på 8 uker etter forhandlingene avsluttes eller oppsigelsen ble gitt, for å kunne fortsette i stillingen mens domstolen behandler saken.

Retten til å fortsette i stillingen under disse periodene er en viktig rettighet som ansatte har. Det vil gjøre det lettere for den ansatte å beholde jobben, dersom domstolen kommer til at oppsigelsen er ugyldig. Og ikke minst sikrer det den ansatte lønnsinntekt utover oppsigelsestiden.

For arbeidsgiver kan det bli dyrt at den ansatte blir værende i jobben utover den avtalte oppsigelsestiden på denne måten. Bare unntaksvis vil arbeidsgiver kunne kreve at den ansatte fratrer under en slik tvist. Kostnadene ved slike prosesser for begge parter medfører at det meget ofte inngås avtale om minnelige løsninger, i stedet for at tvisten bringes inn for domstolene.