Det er som tidligere år et sikkert vårtegn når arbeidsgiver begynner å planlegge feriekabalen. Ferieønsker skal besvares og ferieuker skal fordeles. Årets kabal blir ekstra vanskelig for arbeidsgiver grunnet den spesielle situasjonen koronaviruset har medført.

Ferie og feriepenger er viktig for arbeidstakerne. Det er derfor ikke rart at mange ansatte lurer på hvilke rettigheter de har i denne uvanlige tiden – spesielt dersom man er permittert eller sagt opp. Her tar vi deg derfor gjennom reglene som gjelder ferie og feriepenger.

Vi har også tidligere skrevet artikler om hvilke regler som gjelder for permittering som følge av koronaviruset:

Hvilke regler gjelder?

Den spesielle tiden vi nå er inne i på grunn av koronaviruset innebærer i utgangspunktet ingen endringer i reglene hva gjelder ferie. Det er ferielovens vanlige regler som gjelder.

Mange virksomheter blir likevel sterkt påvirket av den samfunnsmessige dugnaden om delvis nedstengning. Arbeidsgiver og arbeidstaker oppfordres derfor til å finne løsninger på de utfordringene som kan oppstå knyttet til årets ferieavvikling – gjennom dialog og avtaler.

Permitterte – kan arbeidsgiver bestemme når ferien skal tas?

Hovedregelen er at ferie skal avvikles som normalt, selv om arbeidstakeren er permittert. Det gjelder således ikke egne regler for permitterte her.

Utgangspunktet er at arbeidsgiver og arbeidstaker skal forsøke å bli enige om tidspunktet for ferie. Blir man ikke enige om når ferien skal avvikles, kan arbeidsgiver bestemme ferieperioden.

Selv om arbeidsgiver er den som bestemmer til syvende og sist, må arbeidsgiver ta sine beslutninger innenfor visse rammer. Den ansatte har rett til tre ukers samlet ferie i hovedferieperioden, dvs. i perioden fra 1. juni til 30. september. Restferien, dvs. en uke og en dag, har den ansatte rett på at gis samlet innenfor ferieåret. Utover dette har ikke arbeidstakeren krav på å få ferie på et bestemt tidspunkt.

Arbeidsgiver bør i god tid før ferien diskutere tidspunktet med den enkelte arbeidstakeren eller med den tillitsvalgte. Arbeidstakeren kan kreve å få beskjed om tidspunktet for ferien senest 2 måneder før ferien begynner, så lenge ikke særlige grunner er til hinder for dette. Omstendighetene rundt korona kan være en slik grunn.

Mange virksomheter gir også de ansatte en rett til en femte ferieuke. Denne er ikke regulert av ferieloven, men kan følge av tariffavtale eller arbeidsavtalen. Hvis ikke noe er avtalt, fastsetter arbeidsgiver tidspunktet for den ekstra ferieuken. Det er praksis for at denne uken legges til uker hvor det normalt avvikles ferie eks. i løpet av sommeren, i forbindelse med høytider eller skolens ferier.

Er det allerede avtalt en ferieperiode – skal denne avtalen følges. Dette endres ikke selv om man blir permittert etter at avtalen om ferie kom på plass.

Den ansatte kan altså ikke kreve at avtalte feriedager utsettes. Arbeidsgiver og den ansatte kan eventuelt bli enige om at ferien utsettes.

Kan arbeidsgiver på egen hånd endre et ferietidspunkt som er fastsatt?

Flere arbeidsgivere har ønsket at de ansatte skal ta årets ferie tidligere enn vanlig. Tanken er at virksomheten på den måten kan unngå å permittere arbeidstakerne, samtidig som at det er arbeidskraft tilgjengelig når forholdene forhåpentligvis har normalisert seg utover sommeren.

Arbeidsgiver har imidlertid begrensede muligheter til å endre tidspunktet for avtalt ferie som arbeidstakeren har fått beskjed om. Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd noe uforutsett, som for eksempel korona-nedstengning. Den avtalte ferieperioden kan kun endres dersom koronasituasjonen fører til vesentlige problemer for virksomhetens videre drift og det ikke er andre ansatte eller vikarer som kan jobbe i perioden.

Endringer i avtalt ferietidspunkt må drøftes med den ansatte. Arbeidstakeren kan kreve de dokumenterte utgiftene som endringen av ferieperioden medfører dekket av arbeidsgiver, for eksempel avbestillingsgebyrer og lignende.

Feriepenger når man er permittert

Når arbeidstakere som er permittert tar ferie, skal arbeidsgiver utbetale feriepenger som normalt. Utgangspunktet er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Deles ferien kan feriepengene fordeles tilsvarende.

Feriepengene skal dekke lønnsbortfallet i ferien, arbeidstaker mottar derfor ikke dagpenger i ferieperioden. Siden avvikling av ferie påvirker dagpengeutbetalingen, må arbeidstakeren informere NAV om dette.

Etter reglene om permittering kan arbeidstaker maksimalt være permittert i 26 uker, og har tilsvarende rett på dagpenger i disse ukene. Avvikler arbeidstaker ferie i denne perioden, vil perioden for dagpenger forlenges tilsvarende.

Ferie i oppsigelsestiden

Om arbeidsgiver kan velge å legge ferien til oppsigelsestiden avhenger av hvor lang oppsigelsestiden er – så her kan man sjekke ansettelsesavtalen hvor dette står.

Er oppsigelsestiden 3 måneder eller lengre, kan arbeidsgiver velge å legge ferien til oppsigelsestiden. Det betyr at ferien og oppsigelsestiden kan løpe samtidig. Dersom oppsigelsestiden løper i juni, juli og august, vil juli måned i tillegg være feriemåned. Arbeidsgiver trenger da ikke betale lønn for juli måned – feriemåneden dekkes av de opptjente feriepengene.

Er oppsigelsestiden kortere enn 3 måneder kan ikke arbeidsgiver kreve at den ansatte tar ferie i oppsigelsestiden. Det betyr at oppsigelsestiden ikke begynner å løpe før etter ferien er gjennomført. Dersom det i forkant av oppsigelsen er avtalt tidspunkt for ferien og denne faller sammen med tidspunktet for oppsigelsestiden, kan den ansatte motsette seg at ferien avvikles.