1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Nedbemanning

Ansatte i prøvetid, sykemelding eller permisjon

Ansatte som er i prøvetid, sykemeldte og i permisjon skal vurderes på samme måte som andre ansatte.

I praksis betyr det at de utvelgelseskriterier som gjelder for nedbemanningen og eventuelle andre prinsipper som er fastsatt i nedbemannings-prosessen skal følges, slik at det blir en konsekvent og lik behandling av alle ansatte.

For ansatte som er sykemeldte eller er gravide, eller er i permisjon som følge svangerskap eller fødsel eller i militærtjeneste, er det enkelte særregler. Ved oppsigelse av slike ansatte må arbeidsgiver kunne bevise at årsaken til oppsigelsen, ikke er fraværet. Ved en nedbemanning som er godt begrunnet og lar seg dokumentere, og hvor utvelgelseskriteriene er tydelige og følges konsekvent, vil dette som hovedregel la seg bevise rimelig greit.

For ansatte i permisjon i forbindelse med svangerskap og fødsel er det også en særregel om at oppsigelsen ikke får virkning i permisjonstiden. Det betyr at oppsigelsesfrister ikke begynner å løpe før permisjonstiden er over.