1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Nedbemanning

Retten til annet passende arbeid ved nedbemanning

Dersom det finnes annet passende arbeid i virksomheten for arbeidstakeren, vil ikke en oppsigelse begrunnet i nedbemanning være lovlig.

I så tilfelle skal slikt arbeid tilbys den ansatte. Dersom den ansatte ikke ønsker å omplasseres til den tilbudte stilling, vil oppsigelsen i så tilfelle kunne gjennomføres.

Virksomheten har en plikt fra et tidlig tidspunkt i en nedbemanningsprosess til å vurdere om oppsigelser kan unngås, ved at man undersøker mulighet for omplassering av ansatte. Dette skal således gjøres i forbindelse med at nedbemanningsbehovet kartlegges. Det er viktig å ha dette temaet med i hele prosessen. For eksempel er det hensiktsmessig også i de individuelle drøftelsesmøtene som skal gjennomføres med ansatte, at det tas en gjennomgang og avklares om det er synspunkter på mulighetene for alternativ ansettelse i ledige stillinger. Drøftelsen kan medføre at det fremkommer opplysninger som tilsier at det er ledige oppgaver eller stillinger som kan ha blitt oversett i planleggingsfasen. 

Dette innebærer at konsulentoppdrag, og andre midlertidige ansettelser, må vurderes. Det kan derfor være aktuelt å avslutte konsulentoppdrag med eksterne konsulenter, dersom ansatte som omfattes av en nedbemanning, er kvalifisert for oppgavene.  

Retten til annen stilling gjelder ledige stillinger

En virksomhet som nedbemanner har ikke en plikt til å opprette nye stillinger i virksomheten, så spørsmålet er begrenset til ledige stillinger og det er ikke spørsmål om å opprette nye stillinger, med mindre ledelsen ønsker det. Virksomheten har heller ikke plikt til å omplassere en ansatt til en stilling til fortrengsel for en annen ansatt i stilling som ikke berøres av nedbemanningen.  

Plikten til å tilby annet passende arbeid betyr i praksis at en ansatt, kan tilbys en stilling på et lavere nivå, og med lavere lønn. Og en fulltidsansatt i en stilling som ikke lenger skal opprettholdes, kan tilbys en deltidsstilling dersom en slik er ledig.

Krav om kvalifikasjoner

For at plikten til å tilby annet arbeid skal inntre, må det dreie seg om oppgaver den ansatte er kvalifisert og egnet til. Dette vil dreie seg om både faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper. Dersom den ansatte vil kunne utføre den alternative stillingen etter opplæring, vil arbeidsgiver i mange tilfeller være forpliktet til å tilby stillingen med en viss forutgående opplæringsperiode.  Hvor omfattende opplæring en ansatt kan kreve vil avhenge av de konkrete omstendigheter, men som regel kan det ikke være snakk om meget omfattende opplæringstid.

Plikten arbeidsgiver har til å undersøke alternative stillinger er begrenset til å gjelde innenfor rammen av virksomheten. Virksomheten er det selskap eller den organisasjon som den ansatte er ansatt i. Som hovedregel er det derfor en arbeidsgiver som er aktuell. Selv om arbeidsgiver er en del av et konsern, har ikke arbeidsgiver en rettslig plikt til å undersøke eller å tilby stillinger i andre konsernselskaper.