1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Oppsigelse

Ferie og oppsigelsestid

Hva skjer med ferien i oppsigelsestiden?

Spørsmålet om ferien kan legges til oppsigelsestiden avhenger av hvor lang oppsigelsestiden er, og om det er arbeidsgiver eller den ansatte som sier opp arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver sier opp den ansatte

Når arbeidsgiver har gitt oppsigelse, kan ferien legges i oppsigelsestiden dersom oppsigelsestiden er 3 måneder eller lengre. Ferien går i slike tilfeller inn som en del av oppsigelsestiden. Der oppsigelsestiden er kortere enn 3 måneder, kan arbeidsgiver derimot ikke kreve at ferien tas i oppsigelsestiden. Dersom tidspunktet for ferien er avtalt til et tidspunkt innenfor oppsigelsestiden, kan den ansatte dermed nekte å ta denne ferien. Den ansatte kan i slike tilfeller også kreve at ferien skal tas slik avtalt, slik at oppsigelsestiden forskyves til etter at ferien er tatt.

Den ansatte sier opp selv

Når den ansatte sier opp selv, er det ikke noe krav om at oppsigelsestiden må være minst 3 måneder for at ferien legges til oppsigelsestiden. Ferie som tas i oppsigelsestiden, forlenger ikke oppsigelsestiden.

Dersom ferietidspunktet er avtalt før oppsigelsen blir gitt og ferien er lagt til den perioden som blir oppsigelsestid, kan den ansatte kreve å få ta ferie som avtalt. Arbeidsgiver kan dermed ikke endre tidspunktet for allerede avtalt ferie, uten at den ansatte samtykker til dette. 

Hvis ferietidspunktet derimot ikke er avtalt før oppsigelsen gis, kan den ansatte ikke kreve å ta ferie i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver kan dermed si nei til at ferie tas i oppsigelsestiden. Det gjelder likevel unntak fra dette. Den ansatte kan kreve ferie i oppsigelsestiden, dersom det etter utløpet av oppsigelsestiden ikke er tid igjen til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni til 30. september) eller innfor året. Dersom den ansatte sier opp sin stilling etter 15. august, kan det likevel ikke kreves at ferien legges til hovedferieperioden.

Avtalefrihet

Før øvrig står arbeidsgiver og den ansatte fritt til å inngå avtale om at ferien skal legges helt eller delvis til oppsigelsestiden. En slik avtale er likevel bare gyldig når den inngås etter at oppsigelsen er gitt. Av bevismessige hensyn bør slike avtaler også være skriftlige.