1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Oppsigelse

Forhandlinger og forhandlingsmøte

Forhandlingsmøtet etter at oppsigelse er gitt – hva bør man tenke på?

Når oppsigelse er gitt kan den ansatte kreve forhandlinger - et såkalt forhandlingsmøte. Et forhandlingsmøte er et møte mellom den ansatte og arbeidsgiver, hvor målet er klargjøre forhold knyttet til oppsigelsen, og om mulig finne en løsning som begge parter er fornøyd med slik at søksmål om oppsigelsen unngås.

Den ansatte må kreve forhandlinger ved en skriftlig henvendelse, og dette må gjøres innen en frist på 2 uker etter oppsigelsen. Dersom fristen ikke overholdes, mister den ansatte retten til å kreve forhandlinger.

Det er viktig å være klar over at arbeidsgiver har en plikt til sørge for at et forhandlingsmøtet gjennomføres snarest mulig, og senest 2 uker etter den ansattes krav om forhandlinger. 

Selv om fristen ikke er overholdt, er det ingenting i veien for at arbeidsgiver likevel aksepterer å møtes til forhandlinger. Dette kan være i arbeidsgivers interesse, da forsøk på å finne en god løsning med den ansatte ofte vil være et bedre alternativ enn en tidskrevende og dyr prosess for domstolene.

Kan arbeidsgiver kreve forhandlinger?

Dersom den ansatte går til søksmål om oppsigelsen eller varsler arbeidsgiver om at dette vil gjøres, uten at forhandlinger har vært gjennomført, kan arbeidsgiver kreve forhandlingsmøte.

Arbeidsgiver må da kreve forhandlinger skriftlig. Dette må gjøres innen en frist på 2 uker, etter at arbeidsgiver har fått beskjed om at den ansatte har innledet søksmål eller varsler søksmål. 

Må det skrives referat fra forhandlingsmøte?

Ingen av partene har noen plikt til å skrive referat fra forhandlingsmøtet. Det anbefales likevel at det alltid skrives referat, slik at det dokumenteres at møtet faktisk ble gjennomført og hva som ble sagt i møtet. Et slikt referat kan bli viktig, dersom det senere blir tvist om oppsigelsen.