1. Hjem
  2. Arbeidsrett
  3. Oppsigelse

Oppsigelse som skyldes forhold ved virksomheten

Dersom virksomheten har behov for å redusere antall stillinger, vil et slikt behov være begrunnelse for oppsigelse av ansatte.

Behovet for slike endringer i staben må være saklig, men det stilles ikke krav om at virksomheten må gå i minus eller at den økonomiske situasjonen er alvorlig. Det er i stor grad opp til arbeidsgiver å vurdere om bedriftens behov nødvendiggjør oppsigelse av ansatte.

Dersom slike endringsprosesser gjennomføres på en god måte skal det normalt en del til for at ikke slike oppsigelser er holdbare.

Vurderingen av behovet for endring og begrunnelsen må gjøres på en forsvarlig og grundig måte, og det bør ikke være tvil om at begrunnelsen er reell. Gjennomføringen av endringen må således være i samsvar med begrunnelsen. Vurderingen må dokumenteres og behovet for oppsigelser forankres i skriftlige vedtak i de riktige organer i virksomheten. Utvelgelsen av ansatte og vurderingen av dette i forhold til behovet er helt sentrale vurderinger. Det anbefales alltid at virksomhetens tillitsvalgte involveres på et tidlig stadium i arbeidet med planene for prosessen, og at de ansatte informeres på en god måte når planene for prosessen foreligger. Dette vil sikre en ryddig prosess, og tillit til prosessen.  

Dersom virksomheten har over 50 ansatte, har ledelsen etter arbeidsmiljøloven plikt til å drøfte nedbemanningsprosessen med de tillitsvalgte. Dette vil normalt også være tilfellet dersom virksomheten er bundet av tariffavtale. Ved oppsigelse av mer enn 10 ansatte er det også plikter knyttet til informasjon til NAV og de tillitsvalgte, samt egne frister om når oppsigelsene får virkning.

Les mer om nedbemanning her.